Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Právní ujednání

Společnost VIP Homes s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém jí byly klienty poskytnuty a to i prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů). S osobními údaji návštěvníků těchto stránek má společnosti VIP Homes právo disponovat podle zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění).

Webové stránky VIP Homes s.r.o. jsou průběžně aktualizovány. Za případné nepřesnosti, (fotografie, půdorysy, mapy), či neúplnosti publikované na těchto stránkách společnost VIP Homes nezodpovídá.

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

V návaznosti na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2016, informujeme klienty VIP Homes, kteří uzavírají smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů. Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení podá spotřebitel na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

POUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Vážení zákazníci,

nedávno jsme aktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů abychom vysvětlili, jak chráníme vaše osobní údaje v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR, s účinností od 23.5.2018). Aktualizované zásady poskytují podrobnější informace o údajích, které shromažďujeme, jak je používáme, proč je uchováváme a jak můžete požádat, aby byly aktualizovány, opraveny nebo odstraněny.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Jméno a kontaktní údaje správce:

V.I.P. Homes s.r.o.,
se sídlem Zdíkovská 2931/40, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 25616889
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55145

kontaktní email: mihinova@viphomes.cz

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“). Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU), obecné nařízení a právní předpisy o ochraně osobních údajů.

2. Název evidence zpracování osobních údajů:

EVIDENCE V.I.P. Homes s.r.o.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

4. Zdroje osobních údajů

- přímo od subjektů údajů (registrace, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.)

- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

5. Účel zpracování evidence:

- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

- jednání o smluvním vztahu

- plnění smlouvy

- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

- archivnictví vedené na základě zákona

- plnění zákonných povinností ze strany správce

- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

- splnění povinnosti vyplývající ze zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

- v případě souhlasu klienta zasílat na jeho žádost marketingová sdělení, newsletter

- souhlas s využíváním souboru cookies

6. Kategorie subjektů údajů:

- zaměstnanci

- spolupracující osoby

- zákazníci

- poskytovatelé služeb

7. Kategorie osobních údajů:

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

- popisné údaje (např. bankovní spojení)

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů

- zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

8. Kategorie příjemců osobních údajů:

- advokátní kanceláře

- účetní a auditorské kanceláře

- poskytovatelé IT, kamerových, webových a serverových nebo cloudových služeb

- státní orgány státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

- zpracovatelé

- spolupracující realitní makléři

9. Předávání mimo společnost do třetí země a doložení vhodných záruk:

- nepředává se

10. Plánovaná lhůta pro výmaz:

Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení příslušného smluvního vztahu nebo uskutečnění transakce nebo poslední interakce, pokud právní předpis nestanoví dobu delší.

11. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

12. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při

- výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

13. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím o:

- účelu zpracování,

- kategorii dotčených osobních údajů,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému

- rozhodování, včetně profilování. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- Požádat správce o vysvětlení.

- Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů, jejich zpracování nebo Vašich práv, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám veškeré dotazy zodpovíme.


 

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)